Положення про членство

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ

Членство в Асоціації є індивідуальним. Членами Асоціації можуть бути судді, судді у відставці, судді, які вийшли на пенсію з посади судді, що мають хорошу репутацію, визнають мету Асоціації та сприяють у реалізації її завдань.

Рішення про прийняття членів до Асоціації ухвалює Правління Асоціації на підставі особистої заяви кандидата.

Правління має право відмовити у прийнятті кандидата до Асоціації без наведення мотивів.

У період між поданням заяви і до прийняття рішення про прийняття до Асоціації, особа має статус учасника Асоціації. Учасник має право відвідувати усі заходи, що проводяться Асоціацією.

Засновники Асоціації стають її членами з моменту створення Асоціації.

Членство в Асоціації є фіксованим. Реєстр членів Асоціації веде Правління. Заява про вступ до Асоціації вважається згодою на збір, зберігання та використання персональних даних в обсязі, необхідному для обліку членів Асоціації та організаційного забезпечення її діяльності.

Членство в Асоціації припиняється автоматично і не потребує прийняття рішення Правління у наступних випадках:

а) смерті судді, який є членом Асоціації;

б) визнання члена Асоціації недієздатним у встановленому законом порядку;

в) звільнення особи, яка є членом Асоціації, з посади судді.

У випадку, передбаченому підпунктом в) п. 3.4 членство припиняється з дня прийняття рішення про звільнення судді, а у разі його оскарження – з дня набрання законної сили рішенням відповідного органу за наслідками розгляду скарги судді.

Підставами виключення члена з Асоціації є:

 • систематичне або одноразове грубе порушення членом статуту Асоціації;
 • умисне невиконання рішень органів Асоціації;
 • вчинення діянь, які підривають авторитет судової влади;
 • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
 • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації або її членів;
 • несплата членських внесків протягом більше як двох місяців після настання строку сплати.

Питання про виключення члена з Асоціації може ініціювати не менше 5 членів Асоціації або Президент Асоціації.

Рішення про виключення члена з Асоціації приймається Правлінням Асоціації після отримання пояснень особи, щодо якої розглядається питання про виключення. Небажання надати пояснення або неявка на засідання Правління не перешкоджають розгляду питання про виключення.

Копія рішення про виключення надсилається особі, яку виключили, протягом 10 днів з дня прийняття. Рішення про виключення з Асоціації може бути оскаржене до суду.

Вихід члена з Асоціації відбувається за його особистою письмовою заявою.

Членство припиняється з моменту вручення заяви про вихід Правлінню Асоціації, в тому числі засобами поштового зв’язку.

Членство особи, яку обрано до складу Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на посаду голови суду чи заступника голови суду, зупиняється на час перебування на відповідній посаді.

Зупинення і поновлення членства відбувається автоматично у зв’язку із настанням відповідної події.

На час зупинення членства в Асоціації особа не має права брати участь в управлінні Асоціацією та обиратись до складу її керівних органів.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

Всі члени Асоціації, незалежно від виду членства, мають рівні права та обов’язки.

Члени Асоціації мають право:

 • брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, передбаченому цим Статутом;
 • обирати та бути обраними до органів Асоціації, її Відділень;
 • брати активну участь у роботі структурних підрозділів Асоціації, включаючи загальні збори відповідного Відділення, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;
 • брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Правлінням або відповідним структурним підрозділом Асоціації, в межах своєї компетенції;
 • користуватися послугами Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених Правлінням;
 • одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Асоціації;
 • вимагати розгляду на засіданнях органів Асоціації будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
 • публікувати свої твори у виданнях Асоціації на умовах, затверджених Правлінням;
 • звертатися до Асоціації за захистом своїх законних прав та інтересів;
 • вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями органів Асоціації.

Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення З’їзду (Конференції), Правління та інших органів Асоціації;
 • своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;
 • не вчиняти дій, що дискредитують Асоціацію;
 • інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту іншими членами Асоціації;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.